ПАО «Резино-технические изделия»

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГУМОВО-ТЕХНІЧНІ ВИРОБИ" (надалі - Товариство),
(ідентифікаційний код 03112610,
місцезнаходження Товариства - 84401, Донецька область,
м. Красний Лиман  вул. Комунальна, буд 7)                                                                
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі Загальні збори) відбудуться 22 квітня 2016 року о 11.00 годині за адресою: 84401, Донецька область, м. Лиман (Красний Лиман), вул. Комунальна, буд 7, кімната 11.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -18 квітня 2016 року станом на
24-00 годину.
Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «22» квітня 2016 року о 10.00 годині. Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «22» квітня 2016 року о 10.45 годині. Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення загальних зборів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання та припинення повноважень членів Лічильної комісії даних Загальних зборів. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2015 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2015 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.
 4. Звіт і висновки Ревізора Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.
 5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2014-2015 роки.
 6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014-2015 роках.
 7. Зміна типу та найменування Товариства.
 8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради.
 12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
 13. Обрання Ревізора Товариства
 14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 15. Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 16. Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.
 17. Про внесення змін до положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління і контролю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника

період

Звітний 2015 р.

Попередній 2014 р.

Усього активів

3190

3589

Основні засоби

1295

1669

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1326

1332

Сумарна дебіторська заборгованість

391

398

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

12

Нерозподілений прибуток (збиток)

(1302.3)

(914)

Власний капітал

28,7

417

Статутний капітал

170

170

Довгострокові зобов’язання

27

14

Поточні зобов’язання

3150

3157

Чистий прибуток (збиток)

(388)

(94)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17000

17000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

37

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 84401, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Комунальна, буд 7 з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, представники також належно оформлену довіреність.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Семенов Євген Валерійович. Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Телефон для довідок 0661696722

Директор ПАТ «ГТВ»                                                                                      Є.В.Семенов

 

21.03.2016 року

Скачать PDF версию сообщения


Горловский завод РТИ сегодня

Горловский завод РТИ имеет давнюю историю и славные традиции, главной из которых является выпуск высококачественных резинотехнических изделий. Подробнее историю предприятия Вы можете узнать здесь.

Профессионализм, качественная продукция, соблюдение сроков и обязательств позволили предприятию создать репутацию надежного партнера, иметь постоянных потребителей своей продукции и многолетние контракты.

Сегодня ПАО «РТИ» является одним из крупнейших производителей резинотехнических изделий и резиновых смесей в Украине.

Продукция Горловского РТИ

Для удовлетворения потребностей в резинотехнических изделиях предприятий Украины, России и других стран мы изготавливаем:

 • РТИ для подвижного состава железных дорог. Все выпускаемые нами резино-технические изделия для железной дороги имеют сертификат соответствия выданный Днепропетровским органом сертификации железнодорожного транспорта. Смотреть подробнее
 • РТИ для нужд предприятий городского электротранспорта. Запасные части для троллейбусов ЗиУ, ЮМЗ, Богдан, МАЗ и трамвайного вагона КТМ
 • РТИ для автобусов, автомобилей: пневмоамортизаторы, уплотнители окон и дверей, втулки, манжеты, пыльники для автобусов, грузовых автомобилей и др. подвижного состава, автодорожку;
 • Резино-металлические амортизаторы виброкатков
 • РТИ промышленного назначения:
  • формовые РТИ из маслобензостойких, амортизационных, кислотощелочестойких резин как на собственных формах, так и на формах заказчика - чехлы, сильфоны, клапаны, диафрагмы, втулки, прокладки и т.д.
  • неформовые РТИ производственного назначения – пластины технические, шнуры, уплотнения, шланги и т.д.;
 • Строительные РТИ:
  • РТИ для инженерных мостовых сооружений: ПАО «РТИ» более десяти лет изготавливает резиновые армированные опорные части (РАОЧ) для мостовых сооружений по ТУ У 6 00152135.043-97 «Опорные части резиновые армированные» смотреть подробнее.
  • мастику полимербитумную для устройства кровель и выполнения работ по гидроизоляции, антикоррозионной защиты металлоконструкций.
 • РТИ для горно - рудной промышленности: футеровка отклоняющего шкива МК5х4 заготовка для пневмобаллона МО 416.01.02.062 для отсадочных машин.
 • Сырые резиновые смеси различного назначения.

Услуги Горловского завода резинотехнических изделий

Благодаря наличию на ПАО «РТИ» собственных проектно-конструкторского отдела и производственной лаборатории мы не только выпускаем высококачественную и конкурентноспособные на рынках Украины и зарубежья резино-технические изделия, но и оказываем услуги по разработке проектно-конструкторской и производственно-технической документации для резиновых смесей и новых РТИ (смотреть подробнее).